Allmänt

I enlighet med Trälhavets Båtklubbs stadgar har klubben bland annat som ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen vari inräknas bevakning av klubbens och medlemmarnas båtar, utrustning och gemensamma anläggningar. Syftet med bevakningsordningen är härvid att ange de regler som erfordras för att genomföra en bevakningsverksamhet som avhåller från stöld och andra tillgrepp.

Bevakningssektionen

Bevakningssektionen svarar på klubbens och styrelsens uppdrag för bevakning enligt av styrelsen fastställd särskild instruktion. Styrelsen fastställer även bevakningsordningen efter förslag från sektionsstyrelsen.

Bevakningssektionen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare valda av årsmötet. Övriga funktionärer utses inom sektionen. Bevakningssektionens styrelse och ledamöter svarar för verksamhetens administration.

Bevakningssektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för nästföljande verksamhetsår. Budget och planer inges till styrelsen som fastställer dessa.

Verksamhetens omfattning och genomförande

Verksamheten omfattar patrullering av klubbens varvs- och hamnområden samt andra särskilt bestämda områden under tider som fastställs av sektionsstyrelsen. Härutöver utrustas vissa av klubbens anläggningar med larm och/eller annan övervakningsutrustning.

För genomförandet utnyttjas  medlemmar med båtplats vid klubbens varv- och/eller hamnar .

Medlemsverksamheten genomförs i enlighet med bevakningsinstruktioner som fastställs av sektionsstyrelsen.

Avgift för bevakning utgör del av varvs- respektive hamnavgiften.

Båtägares ansvar och skyldigheter

Bevakningsplikt åligger medlemmar med båtplats vid klubbens varv och/eller hamnar som har eller har haft plats under innevarande år. Medlemsbevakningen genomförs med en medlemsinsats av minst en bevakningsnatt per medlem per bevakningssäsong

Medlem med bevakningsplikt är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som, utöver bevakningsordningen, reglerar medlemsbevakningen.

Medlem med förhinder att genomföra ålagd bevakningsplikt svarar själv för att ersättare utses. Ersättare skall ha fyllt 18 år.

Medlem som uteblir från bokat bevakningspass utan giltigt förfall åläggs att betala av årsmötet fastställd straffavgift och kan i enlighet med klubbens stadgar riskera att förlora varvs- och hamnplats.

Försäkring

För alla som utför vakttjänst finns ansvars- och olycksfallsförsäkring genom klubbens försorg. Utöver vad som ovan anges ikläder sig klubben inte ansvar för skador som genom verksamheten vållas person eller egendom.