Vi deltar aktivt i den debatt som pågår tillsammans med båtorganisationerna i Sverige, vad gäller miljöfarligt avfall (båtbottenfärger toalettavfall mm.) samt sugtömning av båtlatrin.
Vi uppmanar våra medlemmar att följa miljölagen.

När det gäller båtbottenfärg rekommenderar vi att våra medlemmar följer den aktuella listan över godkända båtbottenfärger för Östersjön hos KEMI Kemikalieinspektionen, som finns på www.kemi.se

Varv:

På varvsområdet har vi tillsammans med Österåkers Kommun anordnat en miljöstation, med ordnad källsortering av:
Torra avfall
Motoroljor
Lösningsmedel
Färger
Motorbatterier

Miljöstationen ligger inne på varvsområdet. Nyckel till miljöstationen har alla medlemmar som har löst ut en varv/bryggnyckel.
Vi uppmanar till användning av TBK:s Glykol (Propylen/Polypropylen) uppsamlare, vid konservering och återstart av inombords motorer på varvsområdet!
Vid eventuellt byte (avskrapning eller sandblästring) av båtbottenfärg måste ovillkorligen kontakt tas med kansliet eller varvssektionen för konsultation. Allt avfall vid denna åtgärd räknas som miljöfarligt avfall och skall fraktas till närmaste miljöstation ( i vårt fall Roslagsvattens Återvinningscentral Brännbacken)

På våren efter avslutad vårrustning skall medlemmarna göra en miljöstädning runt sin varvsplats.

Hamnar:

I våra hamnar Runö, Tuna Södra och Sättra, gäller i princip samma regler som för varvsområdet. Våra bryggfogdar ser till att uppsatta regler följs samt underhåller bryggor och markområdet tillsammans med hamnsektionen och övriga medlemmar.

Ut-hamnar:

Våra uthamnar är Ingmarsö och Kålö.
På Ingmarsö som tillhör Österåkers kommun, så har vi organiserat källsortering tillsammans med Skärgårdsstiftelsen.
Byggande och underhåll av bryggor mm sköts av våra medlemmar.
Just nu håller vi på att byta ut torrtoaletterna till miljötoaletter.
På Kålö som klubben arrenderar av en privat markägare, har vi avfalls sortering genom egen försorg.
Toaletter i form av torrtoaletter, samt ved eldad bastu.

Klubbhus:

Vårt klubbhus har sanitetsutrustning i form av tre vattentoaletter bastu och pentryenhet, vilka var och en för sig har sin avfalls sortering.

Utbildning:

Klubben arrangerar kurser för medlemmarna och deras barn. De flesta kurser innehåller avsnitt om hur miljön påverkas av båtlivet och hur störningar och skador skall undvikas.
Viktiga avsnitt är bland annat miljöfarligt utsläpp, buller, störningar av djurlivet (tex hundhantering) nedskräpning, svallvågor, hanteringen av grillar och öppen eld, fridlysta växter och hur man bör uppträda i nationalparker och andra skyddade områden.Information om TBK:s miljöpolicy och instruktioner för att kunna upprätthålla denna kanaliseras via vår hemsida www.tralhavetsbk.se samt vår klubbtidning Kanalen. Miljöpolicyn utvecklas och revideras kontinuerligt.

Styrelsen 2017-11-09